De regels van KEK

  

Naast hetgeen in de statuten staat opgenomen, gelden bij KEK een aantal regels die hieronder staan uitgewerkt. 

 

Ieder KEK-lid houdt zich aan deze regels.

 

Download hieronder de Regels van KEK. Hierin staat beschreven waar je allemaal op moet letten voor, tijdens en na de rit. 

Download
De regels van KEK.pdf
Adobe Acrobat document 227.1 KB


Huishoudelijk reglement

 • KEK is bedoeld voor vrouwen en/of mensen die zich vrouw voelen
 • Aanmelding geschiedt online via de website www.kekfietsclub.nl
 • Leden dienen ouder te zijn dan 18 jaar
 • KEK hanteert een instapeis:
  • leden moeten minimaal 2 uur achter elkaar kunnen fietsen
  • leden moeten gemiddeld 25 km/uur halen
 • Begeleiding van de fietstochten wordt vanuit de vereniging aangeboden.
 • Bij afwezigheid van de begeleiding kunnen leden ervoor kiezen samen te fietsen, maar onder volledige eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 • Leden houden zich aan de algemeen geldende verkeersregels. Je bent net als ieder ander een verkeersdeelnemer en je bent wettelijk verplicht je hieraan te houden. De regels zijn ervoor gemaakt om de weg veilig te houden voor alle verkeersdeelnemers.
 • Blijf beleefd. Niet alle weggebruikers zijn alert op de snelheid waarmee je door het verkeer gaat, hou er dus rekening mee dat niet iedereen even snel reageert.
 • Veiligheid staat altijd voorop. Wil je een sprintje doen, doe dit dan alleen als de omgeving en situatie het toelaat. Onthoud dat het niet alleen gaat om je eigen veiligheid, maar ook om de veiligheid van andere weggebruikers.
 • Het dragen van een helm is verplicht.
 • Een bel op de fiets is verplicht.
 • Bij fietsen in schemering of donker is verlichting verplicht.
 • Het is niet toegestaan tijdens reguliere KEK-ritten met een ligstuur te fietsen.
 • Ieder lid zorgt voor een complete en veilige fiets en de benodigde reserveonderdelen voor onderweg.
 • Ieder lid komt goed voorbereid naar de groepsritten. Dit betekent minimaal met opgepompte banden, gevulde bidons en iets te eten voor onderweg.
 • Let op het milieu: gooi geen verpakkingen of ander afval weg. Neem het mee in een van je zakjes en gooi het onderweg of thuis in een prullenbak.
 • Neem je eigen beslissingen en blijf situaties zelf inschatten. Als de rest van de groep een gevaarlijke beslissing neemt, betekent het niet dat jij dat ook klakkeloos moet doen.
 • Denk vooruit; anticipeer op het gedrag van mensen en schat in wat ze willen gaan doen. Houd hier alvast rekening mee in je snelheid.
 • Als je in een groep rijdt, denk dan ook als groep: schat de situatie in en weet dat de rest van de groep (deels) op jouw aanwijzingen vertrouwt.
 • Waarschuw de groep voor alles wat je tegenkomt. Dit doe je door te gebaren wat en aan welke kant men obstakels kan verwachten en te roepen als de situatie dat vereist. Rij je zelf verder achter in de groep, geef de signalen dan door, zodat ook de achterste rijder weet wat er aankomt. Speciale gebaren die je veel tegen zult komen vind je in het document 'De regels van KEK'.
 • De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
 • De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Den Haag (KvK 68249470).
 • Leden betalen tijdig (bestaande leden voor 31 januari; nieuwe leden binnen een maand na aanmelding) de jaarlijkse contributie. Contributie wordt in één keer voor een heel kalenderjaar betaald.
 • Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap niet uitgesloten zijn van lidmaatschap bij de NTFU, kunnen lid zijn van de vereniging.
 • Het bestuur draagt er zorg voor dat degene die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de NTFU.
 • Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de NTFU wordt toegelaten, of van wie de NTFU het lidmaatschap heeft beëindigd.
 • Voor opzegging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand: dus uiterlijk voor 1 december.
 • Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen.
 • Leden stellen het bestuur tijdig op de hoogte van wijzigingen in adres- en bereikbaarheidsgegevens.
 • De leden zijn verplicht zich ten opzichte van elkaar en de vereniging redelijk en billijk te gedragen.
 • Leden zijn gehouden de statuten en reglementen van de vereniging, de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven, de statuten en reglementen van de NTFU en de besluiten van een orgaan van de NTFU na te leven en de belangen van de vereniging niet te schaden.
 • Handelen of nalaten in strijd met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging en NTFU, of handelingen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging en de NTFU worden geschaad, zijn strafbaar.
 • Naast de bevoegdheid van de NTFU om overtredingen te bestraffen, is het bestuur van KEK bevoegd om overtredingen te bestraffen. Een lid van een opgelegde straf kan in beroep gaan bij de algemene vergadering.
 • In geval van een overtreding kunnen de volgende straffen worden opgelegd:
  • berisping;
  • boete tot een maximum van € 100,-;
  • schorsing ten hoogste voor de duur van één jaar;
  • ontzetting uit het lidmaatschap bij handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of benadelen van de vereniging (betrokkene wordt zo spoedig mogelijk met opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.)
 • Van een door de vereniging opgelegde schorsing of ontzetting kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het bestuur in beroep gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 • Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen staat geen beroep open.
 • Tijdens verenigingsactiviteiten onthouden de leden zich van grof taalgebruik.
 • Doping, drugs en alcohol passen niet bij de sportieve doelen van KEK en worden tijdens de sportieve activiteiten niet genuttigd.
 • De samenstelling, besluitvorming en wijziging van het bestuur is geregeld in de statuten artikel 9.
 • Daarnaast geldt dat het zittende bestuur een kandidaat-lid van het bestuur buiten de leden kan voordragen.
 • Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden.
 • KEK kent lokale commissies die binnen de kaders van missie, visie en doel van KEK lokale activiteiten organiseren. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door deze commissies die door het bestuur zijn benoemd.
 • Lokale commissies zijn onderdeel van de vereniging en initiatieven voor nieuwe lokale commissies kunnen worden aangemeld bij het bestuur.
 • Het bestuur stelt richtlijnen op voor sponsoractiviteiten. De richtlijnen worden beheerd door de penningmeester.
 • De vereniging wordt op de vergaderingen van de NTFU vertegenwoordigd door een door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.
 • Het huishoudelijk reglement kan alleen worden gewijzigd door de ALV.
 • Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan dit huishoudelijk reglement.

Versie: 8 maart 2017